NyhetSiste

Samfunnsnytte av et luftfartøyvernsenter

Oslo Economics er engasjert av Lillestrøm kommune til å vurdere samfunnsnytte og økonomi i et Luftfartøyvernsenter på Kjeller. De skal også se på hva som er økonomien ved en alternativ bruk av arealene. Det er vanskelig å sette en prislapp på et kulturminne. Holdt opp mot verdien av boligtomter i et pressområde vil nok verdien av et kulturminne tape. Hva ville f.eks verdien av Vigelandsparken i Oslo være hvis det ble lagt ut som boligtomter? KFK har i et svar til Oslo Economics skrevet følgende om verdien av Kjeller flyplass som et kulturminne og attraksjon i Lillestrøm.

Et luftfartøyvernsenter vil ivareta kulturminnene på Kjeller. Senteret vil plassere Lillestrøm på kartet som Norges eldste luftfartsby. Verdien av å ha kulturminner i nærheten har stor økonomisk betydning, jfr. Rapporten «Verdien av kulturarv» utført av Menon economics i 2017. Det øker verdien av eiendommer i nærheten og har ringvirkninger for øvrig næringsliv.

Riksantikvaren har startet en fredningssak for Kjeller flyplass med følgende begrunnelse: – Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som viser viktig samferdsels-, teknologi-, sikkerhetspolitisk- og militærhistorie. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første flyforsøkene, gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet. Kjeller flyplass er en viktig del av Norges samferdsels- og forsvarshistorie. 

I NIKU-rapport datert 10.08.2015 er konklusjonen: – Ikke mindre vesentlig er den immaterielle kulturarven som knytter seg til stedet. Her holdes håndverkskunnskapen fra flyteknologiens første dager ved like. Verdiskapingspotensialet ved å videreutvikle stedet som opplevelsessenter vurderes følgelig som stort.

Flyene på Kjeller kan ikke sammenlignes med flymuseene på Gardermoen, Sola og Bodø fordi flyene ikke kan fly og dermed har langt mindre formidlingskraft enn de flygende flyene på Kjeller. 

Det største kompetansemiljøet på flygende veteranfly i Norge befinner seg på Kjeller. Flyene trenger en flyplass og det finnes ingen andre egnede flyplasser på det sentrale Østlandet. Miljøet vil derfor smuldre opp hvis flyene flyttes fra Kjeller.